Skip links

เงื่อนไข การใช้บริการ

Web Platform Terms & Conditions

สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.zaviago.com ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ซาเวียโก จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 085-823-9549 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 9:30-18:30 ) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถ Email มาที่ sa[email protected]

1.ข้อตกลงสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิก

1.1 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า สมาชิก หรือ ผู้ใช้บริการ)

1.2 ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต ผู้สมัครจะไม่สร้างความเสียหาย เดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณาเว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น

1.3 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะพยายามในการแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมล สำหรับการรับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และหากทางสมาชิกพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบและทำการแก้ไขทันที

2. ความเกี่ยวข้องของสมาชิก กับ zaviago

2.1 สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.zaviago.com บริหารงาน โดย บริษัท ซาเวียโก จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 085-823-9549 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 9:30-18:30 )

2.2 สิ่งที่สมาชิกใช้ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ”

2.3 สมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยจะแยกได้ดังนี้
– เจ้าของสินค้าหรือผู้ที่นำสินค้ามาจัดจำหน่ายบนเว็บไซต์ผ่านบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”
– ผู้สั่งซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ขาย ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”

2.4 การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล์ มาได้ที่ [email protected] กรณีท่าน สมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ [email protected]

2.5 บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.zaviago.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

2.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

3.1 การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”สมาชิก”) อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่ยอมรับการการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

3.2 บริการเว็บสำเร็จรูปเป็นบริการที่บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบ พัฒนา template และโปรแกรมให้สมาชิกใช้งานร่วมกันสมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ของ zaviago.com

3.3  บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

3.4 บริการเว็บสำเร็จรูปนี้ ไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้งไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์ การส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บสำเร็จรูปของท่าน จะใช้เพียงบราวเซอร์ที่เล่นอินเทอร์เน็ต ส่งรูปและข้อความขึ้นสู่ระบบตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบเท่านั้น

3.5 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งปกติการจัดทำโปรแกรมเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเรียกว่า การจ้างจัดทำเว็บไซต์แบบ Tailor Made (Customize) แต่บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และ ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของสมาชิกทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกคำแนะนำมาปรับปรุงบริการต่อไป

3.6 ในบางกรณี หากบริษัทฯ จัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง บริษัทฯ จะพัฒนาอยู่ในระบบมาตรฐานของ zaviago.com โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของสมาชิกและบริษัทฯ หลังจากนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมนั้น ให้บริการกับสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หากสมาชิกไม่ใช้บริการของ zaviago.com แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้ เนื่องจากถูกจัดทำในระบบของ zaviago.com

3.7 สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ zaviago.com และสมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต

3.8 สมาชิกได้ ตกลงยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการในเเต่ละ แพ็คเกจ ที่ได้เลือกซื้อบริการ ซึ่งมีรายละเอียดในเเต่ละแพ็คเกจอย่างชัดเจน โดยเงื่อนไขในแต่ละแพ็คเกจได้ระบุขอบเขตการให้บริการ โดยที่สมาชิกได้ตกลงยอมรับก่อนทำการซื้อบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.9 สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

3.10 สมาชิกตกลงชำระค่าบริการจดโดเมนเนมและค่าใช้งานระบบเว็บสำเร็จรูปเป็นรายปี และชำระค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป

3.11 บริษัทฯ มีบริการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละท่านภายใต้โปรแกรมเว็บสำเร็จรูปของ zaviago.com แต่บริษัทฯ สามารถให้บริการกับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้โดยการออกแบบให้มีความแตกต่างกัน

3.12 ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะใช้ในการบริการออกแบบเว็บไซต์ ในสัญญาบริการเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการชำระค่าบริการ และได้รับข้อมูลจากสมาชิกครบถ้วนเพียงพอในการออกแบบเว็บไซต์ โดยทางบริษัทจะใช้ Email ในการเก็บประวัติการสนทนาเพื่อใช้ในการเป็นหลักฐาน อ้างอิงการตกลงระหว่างสมาชิกกับบริษัท

3.13 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ ที่ใช้ในจุดประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการซื้อ-ขายสินค้า หรือ ไม่ใช่เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท เช่น

– เว็บไซต์รับประกาศสินค้า

– เว็บไซต์รวมลิงก์หนัง, โหลดบิท, โหลด

– เว็บไซต์สื่อกลางระหว่างเว็บไซต์

– เว็บไซต์ ลามก อนาจาร

– เว็บไซต์ขายสินค้าแบบ Affiliate เป็นต้น

3.14 ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้าที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

– สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

– สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น

– สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก

– สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ผิดกฏหมายทุกประเภท

– สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

– ฝิ่น ยาสูบ ยาเสพติดทุกชนิด หรือบุหรี่ เหล้า เบียร์ที่ผิดกฎหมาย

– สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้

– ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี

– เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทยเป็นต้น

– ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย

– จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

– อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด

– อาวุธหรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย

– สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

– บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

4. ผลิตภัณฑ์และบริการ

4.1 เงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป และ อีเมล์ 

4.1.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บประวัติการใช้งานเฉพาะส่วนของการรับส่งเป็นระยะเวลา 90 วัน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. 2550 ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนับตั้งแต่เริ่มใช้บริการและต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่การบริการสิ้นสุดลง

4.1.2  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดการส่งเมล์ ไม่เกิน 60 ฉบับต่อชั่วโมง ต่อ Account เพื่อป้องกันการกระจายของ Spam หรือ Virus จากโปรแกรม หรือ คอมพิวเตอร์ของสมาชิก (เฉพาะแพ็คเกจที่มีบริการเมล์ร่วมอยู่เท่านั้น)

4.1.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ Ban IP Address ในกรณีที่ตรวจพบว่า IP นั้นมีความเสียงที่จะโจมตีระบบของบริษัทและ /หรือมีการพยายาม Logon ระบบผิดพลาดเกิน 10 ครั้ง ในกรณีที่สมาชิกลืม Password สามารถเเจ้งบริษัทให้ Reset Password ได้

4.1.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการ Block อีเมล์ในการส่งออก หากตรวจพบรูปแบบในการส่งเมล์เข้าข่ายเป็น Spam เพื่อเป็นการไม่รบกวนระบบของท่านอื่น (เฉพาะแพ็คเกจที่มีบริการเมล์ร่วมอยู่เท่านั้น)

4.1.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทไปออกงาน หรือ มหกรรม ต่างๆ อาจมีโปรโมชั่นแพ็คเกจราคา ค่าบริการเว็บไซต์ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับผู้สมัครใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ภายในงานเท่านั้น

4.2 เงื่อนไขการให้บริการของแต่ละแพ็คเกจ

4.2.1 กรณีแพ็คเกจ “ใช้ฟรี FOREVER”

หากผู้ใช้บริการไม่ได้ทำการ login เข้าใช้ระบบของผู้ให้บริการภายใน 15 วันทำการ  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ระงับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหลังจากได้รับการเเจ้งเตือนผ่าน Email เเล้ว ยังไม่มีการ Login อีกภายใน 15 วันหลังจากนั้นทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Domain จะได้เป็น  yourname.myzaviago.com

พื้นที่เว็บไซต์(1ปี) < 1 GB

จำนวนหน้าเว็บ 1 หน้า

รองรับ 1 ภาษา

รองรับระบบขายของออนไลน์

รองรับระบบขนส่ง

4.2.2 กรณีแพ็คเกจเว็บไซต์ “เปิดเว็บขายของ”

– รายละเอียดแพ็กเกจสามารถเข้าไปดูได้ตามลิ้งค์
https://zaviago.com/ราคาการใช้ระบบ/

4.2.3 กรณีแพ็คเกจเว็บไซต์ Sale Page, Basic และ Premium

– ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มออกแบบจนกว่าจะได้รับข้อมูลจากทางผู้ใช้บริการครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น logo, ci, mood & tone,sitemap , ข้อมูล + ภาพ สินค้า/บริการ, รูปภาพ, วิดีโอ, ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ และ อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบ

– จำนวนหน้าที่ออกแบบเป็นไปตามแพคเกจที่ลูกค้าใช้บริการ
https://zaviago.com/บริการเปิดเว็บให้/

– หากผู้ใช้บริการต้องการดีไซน์มากกว่าจำนวนหน้าในแพคเกจที่มีอยู่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

– ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งแก้ไขแบบเว็บไซต์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ แก่ผู้ให้บริการรับทราบ ทั้งนี้ การแจ้งแก้ไขในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งแก้ไขโดยละเอียดให้กับ ผู้ให้บริการ รวบยอดในแต่ละครั้ง และ หากมีการแก้ไขเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ประเมิณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอยู่กับการแจ้งแก้ไขออกเป็นกรณี ดังนี้

– การแก้ไขแบบ major ที่รวมไปถึง เช่น การปรับ logo, ci, mood & tone, sitemap ของเว็บ, การปรับ layout, font และ/หรือ การปรับดีไซน์บางจุด ที่ทำให้กระเทือนดีไซน์เดิมที่วางไว้ในหลายจุด (ดีไซน์แก้ไขครั้งที่ 1 และ 2) เป็นต้น         อันเป็นเหตุให้ ต้องมีการออกแบบกราฟฟิคภาพใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

– การแก้ไขแบบ minor ที่รวมไปถึง เช่น การปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดในแต่ละหน้า เช่น การเปลี่ยนสี, ขนาดตัวอักษร, เปลี่ยนตำแหน่งการวางภาพ, เปลี่ยนภาพ (ไม่รวมถึงการออกแบบภาพนั้นๆใหม่) เป็นต้น จะไม่มีค่าใช้จ่าย

* ซึ่งการแก้แบบ minor จะแก้ได้มากสุด 3 จุด ต่อ 1 หน้า เท่านั้น หากมีการแจ้งแก้ไขมากกว่าจำนวนดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

– รูปภาพ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมา ผู้ใช้บริการได้ทำการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของผู้ใช้บริการแล้วเท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นทุกกกรณี

–  การออกแบบเว็บไซต์นี้ ไม่รวมค่าเขียนข้อความ (copywriting), ค่าฟอนต์ลิขสิทธิ์, ค่ารูปภาพ, ค่าถ่ายภาพ, ค่าพิมพ์ชิ้นงานตัวอย่าง, ค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร ถ้ามีและหากจําเป็นต้องใช้หรือ มีกรณีอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นนอกจากที่ตกลงกัน ทางผู้ให้บริการจะเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อน เมื่อผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในรายการค่าใช้จ่ายที่ที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงชําระค่า ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดภายใน 10 วัน นับแต่ได้รับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ.

– ผู้ให้บริการจะนำแบบ ธีมเว็บไซต์ ทำออกมาเป็นเว็บไซต์จริง ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันตามแบบ จาก ผู้ใช้บริการทางอีเมล์

– หลังจากผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันทำเว็บตามแบบกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถแจ้งแก้ไขดีไซน์เว็บไซต์ใดๆ ได้อีก หากต้องการแก้ไขหรือปรับเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้ให้บริการจะดูเป็นกรณีๆไป และ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

4.2.4 ในกรณีที่บริษัทไปออกงาน หรือ มหกรรม ต่างๆ อาจมีโปรโมชั่นแพ็คเกจราคา ค่าบริการเว็บไซต์ซึ่งเป็นค่าบริการสำหรับผู้สมัครใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ภายในงานเท่านั้น

4.3 เงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์ของสมาชิกให้รองรับการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต (เฉพาะแพ็คเกจ ที่ได้มีการชำระค่าบริการรายปีตั้งเเต่ 5,000 ขึ้นไปเท่านั้น)

4.3.1 การขอเปิดใช้บริการนี้ เปิดใช้งานได้ 2 แบบ

  • บุคคลธรรมดา

                – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                – หน้าบุ๊คแบงค์

                – โลโก้

  • นิติบุคคล

                – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

                – ภพ20

                – หนังสือรับรองบริษัท

                – หน้าบุ๊คแบงค์

                – โลโก้

4.3.2 ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องในการประสานงานเพื่อให้ลูกค้า สามารถเปิดใช้บริการกับ ระบบรับชำระเงิน Payment Gateway ตามกำหนดของแพลตฟอร์ม โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ของ Payment Gateway และ ลูกค้าจะต้องเซ็นตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปิดใช้งาน payment gateway โดยที่บริษัทจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งเท่านั้น

4.3.3 ทางบริษัท Payment Gateway จะมีการแสดงผลข้อมูลตามรายการสั่งซื้อที่ชำระด้วยช่องทางต่างๆ ให้ทางลูกค้าสามารถดูรายละเอียดได้

4.3.4 การชำระสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต จะรองรับบัตรเครดิตและเดบิต ที่เป็นของ Visa, MasterCard, JCB หรือ เป็นไปตามที่ payment gateway เป็นผู้กำหนด

5. ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

5.1 บทความเนื้อหา รูปภาพ และ/หรือ สินค้าในเว็บไซต์ที่ทางสมาชิกได้ลงเอาไว้ในระบบ หากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งถ้าหากทางบริษัทได้รับเเจ้งว่า เนื้อหา หรือสินค้านั้นเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัทจะปิดระบบการใช้งานของสมาชิกได้โดยมิต้องบอกกล่าว จนกว่าสมาชิกจะสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่ามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์เเต่อย่างใด

6. การต่ออายุและยกเลิกการเป็นสมาชิก

6.1 การต่ออายุเว็บไซต์เป็นหน้าที่ของสมาชิก โดยสมาชิกจะทราบวันที่หมดอายุของเว็บไซต์ได้โดยการ log in เข้าไปตรวจสอบในระบบจัดการ และแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุเข้ามาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันหมดอายุ บริษัทฯ จะสนับสนุนด้วยการส่งอีเมลและโทรแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่แม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับอีเมล  หรือไม่ได้รับการโทรแจ้งเตือนก็ตาม สมาชิกยังต้องรับผิดชอบการต่ออายุเว็บไซต์เองอยู่ดี

6.2 สมาชิกสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่ง อีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่ [email protected] ซึ่งโดเมนเนมนั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป

6.3 หากสมาชิกยกเลิกการใช้บริการ สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และบริษัทฯ จะลบข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัทฯ ดังนั้น สมาชิกจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ไปจัดทำเว็บไซต์ได้เองต่อไป

6.4 ในกรณีที่สมาชิกขอยกเลิกการใช้บริการเอง สมาชิกจะไม่สามารถขอเงินค่าบริการคืนได้

7. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

7.1 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

7.2 ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน, การรุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น

7.3 ข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไขตามระยะเวลาที่บริษัทฯกำหนด

7.4 บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้กับสาธารณะ ยกเว้นใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างสินค้าของ บริษัท เท่านั้น

7.5 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการเอง

7.6 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สิน จากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา

7.7 หากสมาชิกได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อ-ขายสินค้า ผู้ใช้บริการจำเป็นต้อง ชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

7.8 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสินค้าของผู้ขายแต่อย่างใด

8. ข้อตกลงในการยกเลิกการใช้บริการ

8.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ และ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือ ทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น

8.2 กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

9. การระงับการใช้บริการ

หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามที่ได้กล่าวเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด

9.1 ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก

9.2 เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยมีความสัมพันธ์ตามค่าคอมมิชชั่น ซึ่งรวมทั้งหน้ารายการที่ทำขึ้นมาจากโฆษณาเป็นหลัก

9.3 พบทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถือว่าเป็นการทุจริต

9.4 เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

9.5 หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง

9.6 ใช้งานที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อระบบและทรัพยากรของระบบ อาทิเช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การใช้งาน Email เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต

9.7 มีการนำพื้นที่ อีเมล หรือ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ได้รับบริการ ไปแจกจ่ายต่อไปยังบุคคลอื่นในลักษณะฟรี หรือที่เรียกกันว่า Free email และ Free Hosting

9.8 มีการทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

9.9 มีข้อมูลและไฟล์ต่างๆ บนเครื่องเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ติดไวรัส มัลแวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

9.10 มีการ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบ การทำงานหรือการแสดงผลส่วนต่างๆ ของระบบร้านค้า เช่น การนำตะกร้าสินค้า, การสร้างสัญลักษณ์หรือภาพของตนเองเจตนาหลอกลวงว่าเป็นของระบบ

9.11 สมาชิกค้างชำระค่าบริการต่างๆเกินระยะเวลาที่ทางบริษัทเเจ้งเอาไว้ (ค่าบริการเว็บไซต์ )

9.13 ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการชั่วคราว ในกรณีที่ท่านใช้พื้นที่เกินที่ได้กำหนดไว้ หรือ สิ้นสุดสัญญาการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

10. เกี่ยวกับระบบ

10.1. บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นนั้น

10.2. สมาชิกจะต้องเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเอง ดังนั้นหากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป สมาชิกสามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกไม่ให้สูญหาย

10.3. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกรณีร้ายแรง บริษัทฯ ยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

10.4. ส่วนของบริการอีเมลแบบ Pop เนื่องจากระบบอีเมลปัจจุบันเป็นระบบที่มีข้อมูลจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมอีเมลเช่น Outlook เพื่อดึงข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมอีเมลดังกล่าวดึงข้อมูลจาก Mail Server มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีระบบการ Backup ข้อมูลอีเมลของสมาชิก รวมทั้งไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลอีเมลที่จัดเก็บที่ Mail Server สูญหาย

11. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ

11.1  บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง นโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขใหม่ต่างๆที่ทางบริษัทได้ประกาศไว้ทุกกรณี