Skip links

เงื่อนไข การใช้บริการ

Web Development Service Terms & Conditions

   ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ www.zaviago.com ซึ่งบริหารงานโดย

บริษัท ซาเวียโก จำกัด ( ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ )  ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999/99 ถนน พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 085-823-9549 ( เฉพาะเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 9:30-18:30 ) นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้

หากมีข้อสงสัยสามารถ Email มาที่ [email protected]

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท  ซาเวียโก จำกัด  ตั้งอยู่สำนักงานเลขที่  999/99  ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “ผู้ให้บริการ”  อีกฝ่ายหนึ่ง

เงื่อนไขการให้บริการการออกแบบเว็บไซต์

– ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเริ่มออกแบบจนกว่าจะได้รับข้อมูลจากทางผู้ใช้บริการครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น logo, ci, mood & tone,sitemap , ข้อมูล + ภาพ สินค้า/บริการ, รูปภาพ, วิดีโอ, ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ และ อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบ 

ในกรณีที่ทางผู้ใช้บริการไม่สามารถส่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น logo, ci, mood & tone,sitemap , ข้อมูล + ภาพ สินค้า/บริการ, รูปภาพ, วิดีโอ, ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ชอบ และ อื่นๆ ที่ต้องใช้ในการออกแบบ เพื่อการออกแบบได้ทั้งหมดตามระยะเวลาการทำงาน จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง และจะไม่เป็นผลกระทบต่อเงื่อนไขการชำระเงินและระยะเวลาการทำงานที่ทีมงานมีการแจ้งเป็นลายลักอักษณ์ให้ทางผู้ใช้บริการรับทราบล่วงหน้า

– หากผู้ใช้บริการต้องการดีไซน์มากกว่าจำนวนหน้าในสัญญาที่มีอยู่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

– ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งแก้ไขแบบเว็บไซต์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ แก่ผู้ให้บริการรับทราบ ทั้งนี้ การแจ้งแก้ไขในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งแก้ไขโดยละเอียดให้กับ ผู้ให้บริการ รวบยอดในแต่ละครั้ง และ หากมีการแก้ไขเกินกว่า 2 ครั้ง ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ประเมิณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอยู่กับการแจ้งแก้ไขออกเป็นกรณี ดังนี้

– การแก้ไขแบบ major ที่รวมไปถึง เช่น การปรับ logo, ci, mood & tone, sitemap ของเว็บ, การปรับ layout, font และ/หรือ การปรับดีไซน์บางจุด ที่ทำให้กระเทือนดีไซน์เดิมที่วางไว้ในหลายจุด (ดีไซน์แก้ไขครั้งที่ 1 และ 2) เป็นต้น         อันเป็นเหตุให้ ต้องมีการออกแบบโครงสร้างและการจัดการกราฟฟิคภาพใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

– การแก้ไขแบบ minor ที่รวมไปถึง เช่น การปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดในแต่ละหน้า เช่น การเปลี่ยนสี, ขนาดตัวอักษร, เปลี่ยนตำแหน่งการวางภาพ, เปลี่ยนภาพ (ไม่รวมถึงการออกแบบภาพนั้นๆใหม่) เป็นต้น จะไม่มีค่าใช้จ่าย

* ซึ่งการแก้แบบ minor จะแก้ได้มากสุด 3 จุด ต่อ 1 หน้า เท่านั้น หากมีการแจ้งแก้ไขมากกว่าจำนวนดังกล่าว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเนื้องาน ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน

– รูปภาพ และ ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมา ผู้ใช้บริการได้ทำการตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของผู้ใช้บริการแล้วเท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นทุกกกรณี

–  การออกแบบเว็บไซต์นี้ ไม่รวมค่าเขียนข้อความ (copywriting), ค่าฟอนต์ลิขสิทธิ์, ค่ารูปภาพ, ค่าถ่ายภาพ, ค่าพิมพ์ชิ้นงานตัวอย่าง, ค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร ถ้ามีและหากจําเป็นต้องใช้หรือ มีกรณีอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นนอกจากที่ตกลงกัน ทางผู้ให้บริการจะเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการพิจารณาก่อน เมื่อผู้ใช้บริการตกลงยินยอมในรายการค่าใช้จ่ายที่ที่เพิ่มขึ้น ผู้ใช้บริการตกลงชําระค่า ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดภายใน 10 วัน นับแต่ได้รับใบเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการ.

– ผู้ให้บริการจะนำแบบ ธีมเว็บไซต์ ทำออกมาเป็นเว็บไซต์จริง ก็ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันตามแบบ จาก ผู้ใช้บริการทางอีเมล์

– หลังจากผู้ใช้บริการแจ้งยืนยันทำเว็บตามแบบกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถแจ้งแก้ไขดีไซน์เว็บไซต์ใดๆ ได้อีก หากต้องการแก้ไขหรือปรับเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้ให้บริการจะดูเป็นกรณีๆไป และ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนการเชื่อมต่อระบบ Payment Gateway

–  ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องในการประสานงานเพื่อให้ลูกค้า สามารถเปิดใช้บริการกับ Payment Gateway โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ของ Payment Gateway ที่ทางลูกค้าได้เลือกไว้ และ ลูกค้าจะต้องเซ็นตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปิดใช้งาน payment gateway โดยที่บริษัทจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งเท่านั้น

การเชื่อมต่อระบบขนส่ง

–  ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องในการประสานงานเพื่อให้ลูกค้า สามารถเปิดใช้บริการกับ Logistic Service Provider โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ของ Logistic Service Provider ที่ทางลูกค้าได้เลือกไว้ และ ลูกค้าจะต้องเซ็นตกลงยอมรับเงื่อนไขการเปิดใช้งาน Logistic Service Provider  โดยที่บริษัทจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งเท่านั้น