Scroll to top

ถ่าย model catalog ฉากสีทั่วไป

บริการถ่ายรูปแค็ตตาล็อกสินค้ากับโมเดล ลูกค้าสามารถเลือกสีฉากหลังได้ และให้ทาง Zaviago เป็นผู้จัดหาโมเดล ให้เหมาะกับสินค้าของคุณ

เริ่มต้น 20,000 บาท / Package

ตัวอย่าง และ Inspiration